Energie Familie
Energie Familie

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Offertes van, alle adviesgesprekken namens en alle overeenkomsten met Energie Familie.

In geval van afwijkingen tussen het bepaalde in deze Voorwaarden en het bepaalde in de Offerte, prevaleert het bepaalde in de Offerte.

Energie Familie behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze Voorwaarden aan te passen c.q. aan te vullen. Energie Familie zal een dergelijke wijziging tijdig bekend maken.

Een Offerte heeft een geldigheidsduur zoals vermeld in de Offerte. Tot aan het moment dat een Offerte door de Klant is ondertekend, dan wel de Klant zijn akkoord op de Offerte door middel van een Opdrachtbevestiging heeft bevestigd, heeft Energie Familie het recht de Offerte in te trekken of te wijzigen.

Na totstandkoming van de Overeenkomst wordt een installatie afspraak gemaakt met de klant. Energie Familie draagt zorg voor bestelling van de Producten. Energie Familie zal samen met een klant een passend moment bepalen om tot installatie over te gaan. Energie Familie behoud zich het recht de installatiedatum te wijzigen Indien een wijziging in de omstandigheden, waaronder begrepen de niet-beschikbaarheid of latere beschikbaarheid van Producten, vertraging tot gevolg heeft.

Indien de Klant niet aanwezig is op een overeengekomen datum van een installatie afspraak, is de Klant aan Energie Familie een boete verschuldigd ter hoogte van 50% van de opdracht.

Energie Familie zal in beginsel de Producten en Diensten leveren die met de Klant zijn overeengekomen. Gezien de technologische ontwikkelingen op het gebied van de Producten, is Energie Familie echter te allen tijde gerechtigd om andere, technisch gelijkwaardige, dan wel nieuwere versies van de Producten te leveren, wanneer dit om praktische of commerciële redenen redelijkerwijs niet anders van Energie Familie mag worden verwacht. Kleine afwijkingen in (specificaties van) de geleverde Producten ten opzichte van hetgeen in de Offerte is opgenomen, leveren in beginsel geen grond tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Particuliere Klanten behouden het recht om de Overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na totstandkoming te annuleren. De periode van 14 dagen bedenktijd vervalt als de Klant een aanbetaling in welk vorm dan ook heeft gedaan.

De Klant is aan Energie Familie 50% aanbetaling verschuldigd, welke binnen 7 dagen na factuurdatum dient te zijn voldaan, Het resterend gedeelte dient per omgaande te worden voldaan bij de oplevering van een werkend systeem.
De Klant doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Garantieaanspraken schorten de betalingsverplichtingen van de Klant niet op.

Indien de klant verzuimt de betalingsverplichting na te komen, is Energie Familie gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag der algehele voldoening.
Artikel 1 Offerte, Overeenkomst, Levering, Annulering, Betaling
Indien de Klant in verzuim is deelt Energie Familie hem dit mee door middel van een aanmaning.Aan deze aanmaning zijn geen kosten verbonden.

Indien Energie Familie na de vervaldatum van de factuur incassomaatregelen moet nemen, is de Klant buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De door de Klant verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste € 40. Levering van Producten en/of Diensten kan tot betaling van het factuurbedrag worden opgeschort.

Artikel 2 Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van alle door Energie Familie aan Klant geleverde Producten blijft bij Energie Familie zolang Klant niet aan al zijn betalingsverplichtingen – uit welke hoofde dan ook – jegens Energie Familie heeft voldaan en gaat pas dan over op Klant, wanneer Klant al zijn betalingsverplichtingen – uit welke hoofde dan ook – jegens Energie Familie is nagekomen.

Zolang de eigendom van een Product niet op de Klant is overgegaan, mag deze het Product niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht met betrekking tot de Producten verlenen, behoudens voor zover dit noodzakelijk is in verband met het verkrijgen van financiering voor de Producten, dan wel voor zover anders is overeengekomen.
Indien:
a. de Klant in staat van faillissement wordt verklaard; of
b. ten aanzien van de Klant de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard; of
c. enig beslag op zijn goederen wordt gelegd, is de Klant verplicht om, zolang de eigendom van de geleverde Producten aan Energie Familie toebehoort, Energie Familie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voorts aan de curator of beslag leggende deurwaarder mee te delen, dat de Producten eigendom zijn van Energie Familie.

De Klant verplicht zich om, zolang de eigendom van de geleverde Producten aan Energie Familie toebehoort, Energie Familie in te lichten indien hij tot verkoop van de onroerende zaak overgaat, waarop de geleverde Producten zich bevindt. Tevens is hij verplicht om de koper mee te delen, dat de Producten eigendom zijn van Energie Familie.

 1. Als de Klant, na ingebrekestelling door Energie Familie in gebreke blijft met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, is Energie Familie gerechtigd de geleverde Producten terug te halen. Kosten van de verwijdering zijn geheel voor de klant.

Artikel 3 Installatie

 1. De Producten worden door de Installateur bij de Klant geïnstalleerd en aangesloten.
 2. Vertraging in de aanvang of in de voortzetting van werkzaamheden als gevolg van onvoldoende of niet tijdig getroffen voorzieningen van de zijde van de Klant, komt voor rekening van de Klant.
 3. De Installateur voert de volgende werkzaamheden uit:
  a. Hij plaatst de zonnepanelen op het dak, sluit deze aan, plaatst de omvormer en eventuele optimizer(s), zorgt voor alle bekabeling en levert de installatie werkend op.
  b. Hij legt de Klant uit welke werkzaamheden worden verricht, hoe de panelen worden geplaatst, waar de omvormer en eventuele optimizer(s) of Micro Omvormers worden opgehangen, wat er gedaan wordt aan de stoppenkast en hoe de kabels lopen en hoe ze worden verwerkt.
  c. De Installateur zal de Klant wijzen op de op het eerste gezicht kenbare en voor het werk relevante:
  i. onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
  ii. onjuistheden in de door de Klant verlangde werkwijzen en constructies;
  iii. gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
  iv. gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de Klant ter beschikking zijn gesteld;
  v. onjuistheden in de door of namens de Klant verstrekte gegevens;
  vi. al het voorgaande voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk aan Installatiepartner openbaren.
  d. Na het installeren wordt verpakking en restmateriaal meegenomen en er wordt schoongemaakt.
  e. Schade die tijdens de installatie optreedt, en aan de Installateur toerekenbaar is, wordt gemeld aan de Klant en wordt indien mogelijk direct gerepareerd. Indien schadeherstel niet direct mogelijk is, wordt hiervoor direct een nieuwe afspraak gemaakt.
  f. Na het afronden van de werkzaamheden wordt de Klant gevraagd of hij tevreden is.
 4. De Klant dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren (voorbereidende) werkzaamheden en/ of levering, die niet tot de installatiewerkzaamheden behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door Energie Familie, c.q. de Installateur, geen vertraging ondervindt. De Installateur verricht geen aanvullende werkzaamheden, zoals maar niet beperkt tot hak-, metsel, timmer-, schilder- en stukadoorswerk.

Artikel 4 Garantie

 1. Energie Familie staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde Producten in die zin dat zij in geval van tekortkomingen in constructie, materiaal of afwerking die blijken tijdens de garantietermijn en ten aanzien waarvan tijdig is gereclameerd, hetzij kosteloos zal herstellen of opnieuw leveren, hetzij de betreffende zaak zal crediteren, een en ander naar keuze van Energie Familie, doch steeds in overleg met de Klant. Herstel of nieuwe levering als hier bedoeld vindt uitsluitend plaats binnen Nederland.
 2. De garantietermijn voor de installatiewerkzaamheden is 2 jaar na levering.
 3. De garantietermijn voor de zonnepanelen, omvormer, eventuele optimizer(s) en installatiemateriaal zijn afhankelijk van het product, hiervoor verwijzen wij u door naar uw offerte.
 4. Voor de rendementsgarantie op zonnepanelen verwijzen we u door naar de offerte.
 5. Energie Familie heeft het recht om de rechten uit de garanties die zij verkrijgt van haar toeleveranciers, over te dragen aan de Klant.
 6. Bij aanspraken op garantie dient de originele factuur(en) te worden overlegd.
 7. Onverminderd het terzake in de wet bepaalde, leidt reparatie of vervanging van de zonnepanelen en/of de overige onderdelen niet tot verlenging van de geldende garantietermijn; de oorspronkelijke garantietermijn blijft van toepassing.
 8. De Klant dient terzake van uiterlijk waarneembare tekortkomingen te reclameren binnen 6 weken na levering.
 9. Reclames terzake van overige tekortkomingen dienen, op straffe van verlies van elke aanspraak jegens Energie Familie, plaats te hebben binnen 2 maanden na het blijken daarvan.
 10. Het recht van de Klant op garantie vervalt indien:
  a. de door Energie Familie verstrekte gebruikersinstructies met betrekking tot het gebruik of onderhoud van de Producten niet exact zijn opgevolgd;
  b. de Producten onoordeelkundig zijn gebruikt of niet in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming;
  c. de Klant of niet door Energie Familie ingeschakelde derden zonder toestemming van Energie Familie aan de Producten werkzaamheden hebben verricht;
  d. de Klant enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichtingen jegens Energie Familie niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt;
 11. Uitgesloten van garantie zijn:
  a. Schade door brand, ontploffing, overstroming, directe en indirecte blikseminslag, aardbeving en ander van buiten komend onheil;
  b. Schade aangebracht door handelingen van andere personen dan werknemers of onderaannemers van Energie Familie;
  c. Schade door dieren, vandalisme, diefstal en molest;
  d. Schade ontstaan door extreme weersomstandigheden als hagel (met een diameter > 25 mm en met gemiddelde inslagsnelheid van meer dan 23 m/s), windhozen, wervelstromen, zandstormen e.d.; e. Schade die is ontstaan als gevolg van agressieve dampen, vloeistoffen, cement, kalk, verf, schoonmaakmiddelen, e.d.;
  e. Schade die is ontstaan aan of door materialen die bij de installatie op uitdrukkelijk voorschrift van de Klant zijn toegepast, terwijl de Installateur het gebruik van deze materialen heeft ontraden.
  f. Schade/gebreken die het gevolg is/zijn van vormveranderingen in de bouwkundige onder- of draagconstructies, voor zover geen onderdeel van de Producten.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Energie Familie in verband met eventuele tekortkomingen in door haar geleverde zaken is beperkt tot het nakomen van de in het artikel 6 omschreven garantie.
 2. In alle gevallen waarin Energie Familie gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde Producten waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt.
 3. Energie Familie aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de Klant voor schade als gevolg van de omstandigheden genoemd in artikel 4.11.
 4. De Klant vrijwaart Energie Familie tegen eventuele aanspraken van derden waaronder begrepen de eigenaar van het pand, verband houdende met de installatie, de werking en de aanwezigheid van de Producten.

Artikel 6 Intellectueel eigendom

 1. De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom op alle geleverde Producten waaronder begrepen de Offerte, ontwerpen, handleidingen, documentatie, rapporten, weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de Producten – berusten bij Energie Familie, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Het is Klant niet toegestaan de Producten na te maken, te veranderen, door te verkopen of op andere wijze in het verkeer te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Energie Familie verklaart dat, voor zover zij weet, de door haar geleverde Producten, mits gebruikt overeenkomstig de bestemming die in de Overeenkomst is voorzien, geen inbreuk maken op intellectuele of industriële eigendoms- of andere rechten van derden. Indien niettemin ten nadele van de Klant in een tegen de Klant ter zake door een derde aangespannen geding, door de Nederlandse rechter in een niet of niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt vastgesteld dat een door Energie Familie geleverd Product inbreuk maakt op intellectuele of industriële eigendoms- of andere rechten van derden, zal Energie Familie uitsluitend gehouden zijn dan te harer keuze, doch na overleg met de Klant, het betrokken Product te vervangen door een functioneel gelijkwaardig Product,
dat geen inbreuk maakt op het betrokken recht, of een gebruiksrecht ter zake voor Opdrachtgever verwerven, dan wel het betrokken Product terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen.

Artikel 7 Overmacht

 1. Energie Familie is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden redelijkerwijze buiten haar wil, daaronder begrepen vertraagde verstrekking aan Energie Familie van bij derden bestelde Producten, onderdelen, zaken of diensten.
 2. In geval van overmacht aan de zijde van Energie Familie worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan zes maanden, is Energie Familie bevoegd de Overeenkomst voor het niet-uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

Artikel 8 Beëindiging en ontbinding

 1. Indien:
  a. de Klant één van zijn verplichtingen jegens Energie Familie niet nakomt; of
  b. de Klant in staat van faillissement wordt verklaard; of
  c. de Klant surséance van betaling is verleend; of
  d. ten aanzien van de Klant de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard, dan heeft Energie Familie het recht, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, door middel van een schriftelijke verklaring, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd alle andere haar wettelijk of contractueel toekomende rechten.

Artikel 9 Privacy

 1. Energie Familie verzoekt bij de aanvraag van een dienst of product om persoonsgegevens. De gegevens gebruikt Energie Familie voor het accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst, risicobeheer en marketingdoeleinden. De gegevens worden verwerkt met inachtneming van het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 10 Overdracht

 1. Energie Familie heeft te allen tijde het recht de Overeenkomst en de rechten en plichten daaruit over te dragen aan een derde, waaronder begrepen groeps- of dochtermaatschappijen van Energie Familie alsmede Service Partners.

Artikel 11 Toepasselijk recht

 1. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Ten aanzien van geschillen is de rechter in Amsterdam bevoegd, onverkort het bepaalde in de wet