Wat is groene- of duurzame energie?

Duurzame- of groene energie, wat is dat?

Duurzame energie is energie waarover de mensheid voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld.

Vormen van duurzame energie zijn bijvoorbeeld zonne-energie, windenergie en aardwarmte.

Soms worden de termen duurzame energie en hernieuwbare energie als synoniemen gebruikt. Door anderen wordt er wel een onderscheid gemaakt: een hernieuwbare bron moet voor praktisch onbeperkte tijd te gebruiken zijn, een duurzame energiebron moet daarbovenop ook nog weinig milieuschade met zich meebrengen.[2] In het Engels gebruikt men ook de term low carbon energy, ‘CO2-arme energie’. Deze term wordt ook gebruikt ter beschrijving van energiebronnen die niet algemeen worden erkend als duurzaam of hernieuwbaar, zoals elektriciteit uit kolencentrales met CO2-afvang en -opslag, of kernenergie.

Wereldwijd werd in 2013 ongeveer 19% van de energie hernieuwbaar geproduceerd. De helft hiervan werd geproduceerd met moderne duurzame energietechnieken, de andere helft kwam uit traditionele biomassa. De grootste moderne energietechniek was waterkracht, welke goed was voor 3.8% van de wereldwijde productie.[3] Bron:wikipedia

Duurzame energie is een verzamelterm voor energiebronnen die uit ‘hernieuwbare’ bron kunnen worden gewonnen. Het kenmerk van duurzame energie is dat de winning ervan niet leidt tot het uitputten van een voorraad.

We onderscheiden twee vormen. Allereerst zijn er bronnen van duurzame energie die elektriciteit opwekken. Te denken valt aan windenergie, (fotovoltaïsche) zonne-energie, waterkracht en bio-energie. Daarnaast zijn er bronnen van duurzame energie die warmte produceren. Te denken valt hierbij aan aardwarmte, (thermische) zonne-energie en warmtepompen (omgevingsenergie).

Momenteel wordt drie procent van de Nederlandse energievoorraad gewonnen uit duurzame bronnen. De overheid streeft ernaar om dit percentage in 2020 te laten oplopen tot 14 procent.

Waarom duurzame energie?

Toenemende vervuiling

De Nederlandse energieconsumptie zal naar verwachting tijdens de komende decennia blijven groeien. Door de productie en consumptie van fossiele brandstoffen zal ook de uitstoot van schadelijke gassen toenemen. Fossiele brandstoffen zorgen met name voor de uitstoot van CO2, dat het broeikaseffect versterkt; en van stikstofoxiden en zwaveldioxide, die zorgen voor verzuring van lucht, water en bodem. Gebruik van duurzame energie vermindert de uitstoot van schadelijke stoffen.

Uitputting van voorraden fossiele energie

Hoewel de nu bekende voorraden van aardgas, aardolie en steenkolen nog toereikend zijn voor tientallen jaren, raken de meeste in de loop van de 21ste eeuw uitgeput. Als we niet tijdig zoeken naar alternatieve energiebronnen, dan zullen de energieprijzen steeds verder stijgen en zal Nederland en Europa steeds afhankelijker worden van buitenlandse leveranciers.

Economische redenen

Omdat de voorraad fossiele brandstoffen uitgeput zal raken, is het belangrijk om nu al te investeren in duurzame energiebronnen. Na 2020 zal het gebruik van duurzame energie naar verwachting sterk toenemen. Kennis over duurzame energie zou in de toekomst een belangrijke exportartikel kunnen worden. (Bron: Milieuloket.nl)